133 Галузеве машинобудування (бакалавр)

Освітньо-професійна програма 2017

Освітньо-професійна програма 2019

Навчальний план 2017

Навчальний план 2019

Освітній ступінь: Бакалавр.
Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з галузевого машинобудування.

    Зразки диплома бакалавра і додатка до нього:
     

    Вимоги до зарахування: Згідно з правилами прийому до університету.
    Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): Немає.

    Профіль програми
   Студенти отримують необхідні знання та вміння для проектування та конструювання, виготовлення, ремонту, експлуатації, реновації виробів, обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструментів, формування структури технологічних процесів виготовлення та ремонту, застосування новітніх методів обробки матеріалів, нормативних документів, стандартів тощо для забезпечення необхідного рівня якості продукції на підприємствах машинобудування та інших галузях промисловості. Фахівці з машинобудування володіють необхідними знаннями в галузі розроблення, розрахунку та створення типових та нових виробів, технологічного обладнання, оснащення, проектування технологічних процесів виготовлення і складання та ін. Сферою їх діяльності є підприємства, установи, організації різного профілю та напрямку діяльності — машинобудування, автомобілебудування, транспорт. В процесі навчання студенти освоюють сучасні методики проектування, конструювання, розрахунку із застосуванням традиційних і сучасні засобів і систем проектування. Фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технологічні процеси виготовлення виробів машинобудування з використанням сучасних засобів комп’ютерної техніки та найновіших пакетів прикладних програм конструкторського та розрахункового спрямування (Компас, Creo, Solidwork, Mathcad та ін.).
    Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 15 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 76 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 149 кредитів.

    Ключові результати навчання

   1. Знання з предметної області:
– синтезу та оптимізації технологічних процесів виготовлення, складання, ремонту, виробів машинобудування, розрахунків технологічних режимів та показників, вибору оптимальної структури;
– принципів розроблення, проектування та конструювання технологічного оснащення, обладнання, процесів, інструментів для обробки матеріалів;
– основ експлуатації та ремонту технологічного обладнання, застосування систем керування процесами виготовлення виробів;
– основ конструювання, моделювання та формоутворення деталей;
– методів, засобів, програмного забезпечення комп’ютерного проектування, конструювання, розрахунку та моделювання;
– основ автоматизації процесів виготовлення виробів, проектування простих засобів електронного керування та технологічного устаткування;
– основ керування життєвим циклом виробів;
– принципів формування технічного завдання до проектування автомобілів;– конструювання та розрахунок основних агрегатів автомобілів.

   2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
– спроможність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для конструкторської, технологічної підготовки виробництва виробів всіх видів машинобудування;
– спроможність застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних завдань реального виробництва;
– вміти створювати розрахункові схеми, компонувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів;
– володіти методами побудови двох та трьохмірних моделей деталей, складальних одиниць та виробів;
– вміти створювати конструкторську та технологічну документацію згідно з вимогами діючих стандартів;
– здатність до оцінювання, інтерпретації вихідних даних для синтезу нових виробів, процесів;
– уміння застосовувати основні положення взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань;
– навички вербального та письмового презентування практичних розробок.

   3. Практичні навички з предметної області:
– навички з організації роботи підрозділів виробництва машинобудівного профілю;
– уміння ведення технологічної та конструкторської документації;
– уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого проектування та виконання спеціальних розрахунків;
– навички роботи із засобами вимірювання та контролю;
– уміння використання діючих стандартів і нормативних документів у певної галузі виробництва;
– навички з експлуатації та обслуговування відповідного технологічного обладнання, інструментів.

   4. Загальні уміння та навички:
– здатність враховувати основні економічні закони при розробленні технічних проектів;
– здатність керуватися екологічними принципами, використовувати елементи соціокультурної компетенції;
– уміння враховувати правові засади та етичні норми у виробничій діяльності;
– обчислювальні навички;
– здатність використовувати набуті знання на практиці;
– володіти діловою українською мовою за фахом спрямування та однією з поширених іноземних мов;
– здатність до самоорганізації, ефективного використання часу та продовження професійного розвитку.

   Професійні профілі випускників з прикладами: 
   Об’єкти діяльності бакалавра визначаються використанням набутих знань та умінь з найсучасніших технологій автоматизованого проектування і виготовлення промислового обладнання та автомобільної техніки, можуть створювати нове технологічне обладнання з сучасними системами керування, використовуючи найсучасніші матеріали та технології для їх виготовлення, також можуть здійснювати впровадження, забезпечувати діагностику, експлуатацію і ремонт, займатися маркетинговою діяльністю, організовувати виробничий процес і виконувати функції керівників та організаторів виробництва.
   На сучасній комп’ютерній техніці з використанням спеціального програмного забезпечення згідно з вимогами ергономіки та дизайну конструює автомобільну та тракторну техніку, за допомогою сучасного діагностичного обладнання та програмного забезпечення обслуговує автомобільну техніку.
   Фахівці працюють конструкторами, технологами, менеджерами виробництва, здійснюють маркетингову діяльність щодо фахового супроводу впровадження, реалізації та збуту технологічного обладнання на виробничих, проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах машинобудування, автомобільної та інших галузей промисловості.

   Доступ до подальшого навчання:
    Продовження навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (освітній ступінь магістр) за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування спеціалізація «Колесні та гусеничні транспортні засоби».

   Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
   Положення про проведення поточного та семестрового контролю.

   Вимоги до випуску:
   Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішний захист випускної роботи або державної атестації.

   Форма навчання:
   Денна, заочна.