133 Галузеве машинобудування (магістр), спеціалізація "Колісні та гусеничні транспортні засоби"

Освітньо-професійна програма 2019

Навчальний план (денна) 2022

Навчальний план (заочна) 2022

Освітній ступінь: магістр.
Кваліфікація, що присвоюється: магістр з галузевого машинобудування.

    Зразки диплома магістра і додатка до нього:
                    

    Спеціальні вимоги до зарахування: Згідно з правилами прийому до університету.
    Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): Мінімальні вимоги до знань, умінь та навичок бакалаврів, необхідних для початку навчання за освітнім ступенем магістра, які відповідають затвердженим програмам дисциплін з підготовки фахівця за освітнім ступенем бакалавра спеціальності 133 Галузеве машинобудування.

    Профіль програми
   Студенти отримують знання з професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, достатньому для вирішення завдань у галузі автомобілебудування, а саме:
– проектних робіт по удосконаленню існуючих та розробці нових конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів, зокрема обґрунтування та розробка вимог до конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів, розрахунок та розробка схем механізмів та систем конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів, конструювання механізмів та систем конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів;
– експериментальних робіт по удосконаленню існуючих та доводці нових конструкцій колісних та гусеничних транспортних засобів, зокрема проведення експериментальних досліджень в лабораторних та дорожніх умовах;
– організації робіт по виробництву колісних та гусеничних транспортних засобів, зокрема технічне та організаційне забезпечення виробництва колісних та гусеничних транспортних засобів;
– діагностики та сервісного обслуговування колісних та гусеничних транспортних засобів, зокрема технічне та організаційне забезпечення робіт з діагностування та сервісного обслуговування колісних та гусеничних транспортних засобів;
– забезпечення та проведення навчального процесу з профільних дисциплін спеціальності, зокрема наукове забезпечення навчального процесу, технічне забезпечення навчального процесу, методично-діагностичне забезпечення навчального процесу.
   Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. цикл дисциплін  гуманітарної та  соціально-економічної підготовки  — 3 кредити, цикл  дисциплін   професійної  підготовки - 33 кредити, професійно орієнтовані дисципліни – 54.

   Ключові результати навчання

   1. Знання з предметної області:
– основи фундаментальних дисциплін (фізика, хімія, вища математика) в обсязі, необхідному для вирішення виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань;
– професійно-орієнтовані дисципліни за спеціальністю, в основному, технологічного та конструкторського напрямку, а також основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що відображають сучасний рівень економічних, історичних, філософських, політологічних, соціальних учень;
– засади охорони праці й захисту прав людини, основні конституційні права та обов’язки громадянина;
– досконало ділову українську, а також іноземну мову в межах освітньої програми;
програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача;
– основи безпеки та життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях, а також основи екологічних вчень.

    2. Практичні уміння і навички:
– розробляти нові конструкції обладнання, машин, виконувати роботи з технологічного забезпечення промислового виробництва, модернізації, експлуатації машин, обладнання;
– розробляти елементи конструкцій обладнання, нескладні технології виготовлення деталей, конструювати інструменти, проектувати та здійснювати процес виробництва машин, апаратів та устаткування, займатись їх експлуатацією та ремонтом;
– орієнтуватися у відношеннях між виробничою та соціально-культурною сферою – застосовувати елементи соціальної психології та педагогіки для розуміння особливостей психічної діяльності людей у різних обставинах, а також закони та основи права, основи ринкових відносин, основи екології та безпеки життєдіяльності.

   Професійні профілі випускників з прикладами:
   Узагальнений об’єкт діяльності магістра — наукові дослідження в галузі автомобілебудування, проектування, випробування сертифікація, діагностування та сервісне обслуговування колісних та гусеничних транспортних засобів. Магістр може залучатись до таких видів економічної діяльності (за ДК 009:2010):
– Виробництво автотранспортних засобів;
– Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
– Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;
– Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
– Виробництво мотоциклів;
– Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок;
– Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування.

    Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010):
– 2145.1 — науковий співробітник (машинобудування);
– 2145.2 — інженер-конструктор (машинобудування);
– 2145.2 — Інженер-механік;
– 2145.2 — інженер по механізації та автоматизації виробництва;
– 2149.2 — інженер-дослідник;
– 2149.2 — інженер з патентної та дослідницької роботи;
– 2149.2 — інженер з впровадження нової техніки та технології;
– 2149.2 — інженер з управління та обслуговування систем;
– 2310.2 — викладач вищого навчального закладу;
– 2320 — викладач професійного навчально-виховного закладу.

   Доступ до подальшого навчання:
   Продовження навчання в аспірантурі університету за спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування».

   Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
   Положення про проведення поточного та семестрового контролю.

   Вимоги до випуску:
   Державна атестація випускників університету здійснюється на основі результатів успішності за весь період навчання і передбачає визначання фактичної відповідності рівня їх освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Державна атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання і повного виконання навчального плану. Нормативна форма державної атестації магістрів — виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи. Тематика кваліфікаційних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана з об’єктом діяльності магістра.

   Форма навчання:
    Денна, заочна.