274 Автомобільний транспорт (бакалавр)

Освітньо-професійна програма 2017

Освітньо-професійна програма 2019

Навчальний план 2017

Навчальний план 2019

    Освітній ступінь: Бакалавр.
    Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з автомобільного транспорту.

    Зразки диплома бакалавра і додатка до нього:
     

         Вимоги до зарахування: Згідно з правилами прийому до університету.
    Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): Немає.

    Профіль програми
   Студенти отримують необхідні знання для роботи на інженерних посадах на підприємствах автомобільного транспорту, сервісних центрах, станціях технічного обслуговування. Фахівці володіють знаннями в сфері розроблення технологічних процесів обслуговування і ремонту, керування цими процесами. Сферою діяльності є виробничо-технологічна база автотранспортних підприємств. В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та інформаційні технології (Компас, Creo, Solid Work, Mathcad). Фахівці здатні проектувати і розраховувати автотранспортні підприємства, нестандартне обладнання, організовувати процес обслуговування та ремонту автомобілів.
   Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч. модулі соціально-гуманітарного блоку — 15 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової, та загальноекономічної підготовки — 56 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 169 кредитів.

    Ключові результати навчання
 

   1. Знання з предметної області:
– основи фундаментальних дисциплін в обсязі, потрібному для розв’язання виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань;
– основи професійно-орієнтованих дисциплін, зокрема, технологічного та конструкторського напряму, а також основи гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, що відображають сучасний рівень економічних, історичних, філософських, політологічних, соціологічних учень;
– основи охорони праці і захисту прав людини, основні конституційні права та обов’язки;
– ділова українська, а також іноземна, в межах освітньої програми;
– основи програмування, володіння комп’ютерною технікою на рівні користувача;
– основи екологічних вчень, безпеки та життєдіяльності людини в надзвичайних ситуаціях.

   2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
– аналізувати конструкції рухомого складу автомобільного транспорту (пасажирського і вантажного), володіти основами їх технічної експлуатації і ремонту, виробництва і проектування;
– під керівництвом спеціаліста розробляти спеціальну і спеціалізовану оснастку для технічної експлуатації, ремонту і діагностування рухомого складу автомобільного транспорту;
– під керівництвом спеціаліста проектувати підприємства автомобільного транспорту;
– під керівництвом спеціаліста розробляти автомобільні транспортні схеми щодо організації дорожнього руху в населених пунктах, виконувати роботи з транспортно-експедиційного обслуговування автомобільних перевезень, інформаційного обслуговування учасників дорожнього руху;
– під керівництвом спеціаліста розробляти елементи, що забезпечують безпеку руху автотранспортних засобів і комплексно оцінювати умови безпеки руху, розробляти схеми автомобільних перевезень, проводити експертну оцінку дорожньо-транспортних пригод;
– під керівництвом спеціаліста розробляти і використовувати основні технічні засоби організації дорожнього руху і технологічного процесу автомобільних перевезень;
– орієнтуватися у взаємозв’язках між виробничою та соціально-культурною сферою – застосовувати елементи соціальної психології та педагогіки для розуміння особливостей психічної діяльності людей у різних обставинах, а також закони та основи права, основи ринкових відносин, основи екології та безпеки життєдіяльності.

   3. Практичні навички з предметної області:
– навички організації роботи автотранспортних підприємств та експлуатації різноманітних транспортних засобів як для перевезення пасажирів, так і вантажів;
– уміння використовувати в своїй роботі спеціалізоване програмне забезпечення;
– навички при роботі і спеціальними і спеціалізованими вимірювальними і діагностувальними приладами і системами;
– навички для самостійного проектування як автотранспортних підприємств, так і їх підрозділів;
– навички розроблення пристроїв для забезпечення діяльності автотранспортних підприємств.

   4. Загальні уміння та навички:
– здатність враховувати основні економічні закони при розробленні технічних проектів;
– здатність керуватися екологічними принципами, використовувати елементи соціокультурної компетенції;
– уміння враховувати правові засади та етичні норми у виробничій діяльності;
– обчислювальні навички;
– здатність використовувати набуті знання на практиці;
– володіти діловою українською мовою за фахом спрямування та однією з поширених іноземних мов;
– здатність до самоорганізації, ефективного використання часу та продовження професійного розвитку.

    Професійні профілі випускників з прикладами:
   Об’єктами діяльності бакалавра є технічна експлуатація АТЗ (начальник колони, інженер відділу експлуатації), безпека руху ТЗ (інженер з безпеки дорожнього руху), організація дорожнього руху (інженер з транспорту), транспортно-експедиційна робота (диспетчер з транспорту та служби перевезень), автомобільні перевезення (інженер-логіст з автомобільних перевезень), безпека руху ДАІ (інспектор з організації дорожнього руху, інспектор з технічного нагляду).

   Доступ до подальшого навчання:
    Продовження навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (освітній ступінь магістр) за спеціальністю 274 Автомобільний транспорт спеціалізація «Автомобілі та автомобільне господарство».

   Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
   Положення про проведення поточного та семестрового контролю.

   Вимоги до випуску:
   Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішний захист випускної роботи або державної атестації.

    Форма навчання:
   Денна, заочна.