274 Автомобільний транспорт (магістр), спеціалізація "Автомобілі та автомобільне господарство"

Освітньо-професійна програма 2019

Навчальний план 2019

Навчальний план (денна) 2022

Навчальний план (заочна) 2022

Освітній ступінь: магістр.
Кваліфікація, що присвоюється: магістр з автомобільного транспорту.

    Зразки диплома магістра і додатка до нього:
                    

    Спеціальні вимоги до зарахування: Згідно з Правилами прийому до університету.
    Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): Мінімальні вимоги до знань, умінь та навичок бакалаврів, необхідних для початку навчання за освітнім ступенем магістр, які відповідають затвердженим програмам дисциплін з підготовки фахівця за освітнім ступенем бакалавра спеціальності 274 Автомобільний транспорт.

    Профіль програми
   Студенти отримують знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, необхідному для вирішення виробничо-технологічних, проектно-конструкторських завдань, в основному, технологічного та конструкторського напрямку; отримують досконалі знання ділової української та іноземної мови в межах освітньої програми. При цьому студенти володіють необхідними знаннями з програмування, навичками роботи із програмним забезпеченням. Загальний обсяг навчальної програми — 90 кредитів ЄКТС, в т. ч. цикл дисциплін  гуманітарної та  соціально-економічної підготовки  — 3 кредити, цикл  дисциплін   професійної  підготовки - 29 кредитів, професійно орієнтовані дисципліни – 58.

    Ключові результати навчання

   1. Знання з предметної області:
– системні підходи, алгоритми, методи моделювання, аналізу і синтезу мехатронних систем автомобілів;
– аналіз роботи мехатронних модулів і систем автомобіля; сучасні методи та засоби для їх дослідження і проектування;
– умови роботи систем силових агрегатів автомобіля, їх особливості;
– методи розрахунку основних деталей силових агрегатів;
– вплив конструктивних особливостей автомобіля на безпеку руху;
– організаційні та технічні методи забезпечення безпеки руху;
– основні задачі та принципи управління системи управління якістю на автомобільному транспорті;
– законодавчі основи та методологія сертифікації на автомобільному транспорті;
– методологія планування експерименту і статистичного оцінювання результатів дослідження;
– характеристика чинників забруднення автотранспортним комплексом навколишнього середовища, особливості нормування і визначення рівня викидів автомобілів та їх двигунів;
– проведення замірів показників екологічної безпеки автомобіля;
– типаж спеціалізованого рухомого складу, специфіку конструкцій тягачів та автопоїздів, компоновочні рішення, перекидні пристрої та елементи їх розрахунку;
– організація та закономірності розвитку автосервісу;
– проектування автосервісу та організація виробництва;
– стандарти і протоколи передачі даних для електронних систем керування двигуном та автомобілем;
– алгоритми пошуку неполадок електронних систем керування автомобіля та діагно-стування сенсорів і виконавчих пристроїв.

   2. Практичні уміння і навички:
– розроблення нових конструкцій обладнання, машин, виконання роботи з технологічного забезпечення промислового виробництва, модернізації, експлуатації машин, обладнання;
– планування діагностичного експерименту, підбір необхідного діагностичного обладнання;
- використання знання теорії організації та інфраструктури сервісу, оптимізація транспортної мережі автомобільних перевезень;
– застосування сучасних методів та засобів автоматизованого проектування і моделювання мехатронних систем автомобіля;
– прогнозування реальної перспективи освоєння і впровадження новітніх автомобільних систем;
– орієнтування у відношеннях між виробничою та соціально-культурною сферою;
– застосування елементів соціальної психології та педагогіки для розуміння особливостей психічної діяльності людей у різних обставинах, а також законів та основ права, основ ринкових відносин, основ екології та безпеки життєдіяльності.

   Професійні профілі випускників з прикладами:
   Магістр може залучатись до таких видів економічної діяльності (за ДК 009:2010):
– Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар’єрів;
– Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
– Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
– Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
– Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
– Торгівля іншими автотранспортними засобами;
– Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
– Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
– Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
– Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
– Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
– Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей;
– Вантажний морський транспорт;
– Допоміжне обслуговування наземного транспорту;
– Транспортне оброблення вантажів;
– Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
– Технічні випробування та дослідження;
– Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
– Надання в оренду автотранспортних засобів.

    Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-2010):
– 2145.1 Науковий співробітник (інженерна механіка);
– 2145.2 Інженер-механік;
– 2149.1 Науковий співробітник (інші галузі інженерної справи);
– 2149.2 Інженер (інші галузі інженерної справи);
– 2310.2 Викладач вищого навчального закладу;
– 2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу.
    Магістр може працювати у будь якій сфері виробництва і послуг де використовують автомобільні перевезення.

    Магістр може займати такі посади:
    Науковий співробітник (автомобільний транспорт); інженер-конструктор (машинобудування); інженер з механізації та автоматизації виробництва; інженер-механік; науковий співробітник (інші галузі інженерної справи); інженер-дослідник; інженер з патентної та дослідницької роботи; інженер з впровадження нової техніки та технології; інженер з керування та обслуговування технічних систем; викладач вищого навчального закладу; викладач професійного навчально-виховного закладу.

   Доступ до подальшого навчання:
    Продовження навчання в аспірантурі університету за спеціальностями «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування».

    Положення про екзамени, оцінювання і оцінки:
    Положення про проведення поточного та семестрового контролю.

   Вимоги до випуску:
   Атестація випускників університету здійснюється на основі результатів успішності за весь період навчання і передбачає визначання фактичної відповідності рівня їх освітньо-кваліфікаційної підготовки вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики. Державна атестація здійснюється екзаменаційною комісією після завершення навчання і повного виконання навчального плану. Нормативна форма державної атестації магістрів — виконання та захист магістерської кваліфікаційної роботи. Тематика кваліфікаційних робіт повинна бути безпосередньо пов’язана з об’єктом діяльності магістра.

   Форма навчання:
    Денна, заочна.