Навчальні дисципліни

Спеціальність 274 - "Автомобільний транспорт (АТ)" (бакалавр)

Автомобілі (АВТ)
Автомобільні двигуни (АД)
Автомобільні перевезення (АП)
Використання спеціалізованого і спеціального рухомого складу (ВССРС)
Виробничі системи на транспорті (ВСТ)
Виробничо-технічна інфраструктура підприємств (ВТІП)
Вступ до фаху (ВФ)
Експертиза дорожньо-транспортних пригод (ЕДТП)
Експлуатаційні матеріали (ЕМ)
Електронне та електричне обладнання автомобілів (ЕЕОА)
Інформаційні технології на автомобільному транспорті (ІТАТ)
Історія інженерної діяльності (ІІД)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Конструкція автотранспортних засобів (КАЗ)
Конструкція двигунів (КД)
Конструкція і експлуатаційні властивості транспортно-технологічних машин (КЕВТТМ)
Конструкція і експлуатація сільськогосподарського технологічного обладнання (КЕСТО)
Конструювання та розрахунки автомобілів (КРА)
Методи випробувань та основи сертифікації (МВОС)
Моделювання конкурентноспроможності автотранспортного підприємства (МКАТП)
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту (МТППАТ)
Організація автосервісу (ОА)
Організація робіт на СТО (ОРСТО)
Основи автоматизації машин (ОАМ)
Основи теорії надійності (ОТН)
Основи технічної діагностики автомобілів (ОТДА)
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів (ОТВРА)
Основи управління якістю машин (ОУЯМ)
Прикладне програмування (ПП)
Рухомий склад автомобільного транспорту (РСАТ)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Теоретичні основи теплотехніки (ТОТ)
Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту (ТОАТ)
Технічна експлуатація автомобілів (ТЕА)
Технічне обслуговування і ремонт кузовів вантажних автомобілів (ТОРКВА)
Технології виробництва та ремонту автомобілів (ТВРА)
Типаж і експлуатація технологічного обладнання (ТЕТО)
Транспортна інфраструктура (ТІ)
Транспортне право (ТП)
Фірмове обслуговування транспортних засобів (ФОТЗ)
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика

Спеціальність 133 - "Галузеве машинобудування (ГМ)" (бакалавр)

3-вимірні технології у конструюванні автомобіля (3ВТКА)
Двигуни внутрішнього згоряння (ДВЗ)
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів (ЕВАТ)
Експлуатаційні властивості колісних і гусеничних машин (ЕВКГМ)
Електрообладнання автомобілів (ЕА)
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів (ІТПА)
Колісні транспортні засоби (КТЗ)
Конструкція автотранспортних засобів (КАЗ)
Математичне моделювання на ЕОМ (ММЕОМ)
Методи випробувань і основи сертифікації (МВОС)
Надійність машин (НМ)
Основи ергономіки та дизайну автомобіля (ОЕДА)
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів (ОТДАД)
Паливно-мастильні матеріали (ПММ)
Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів (ПОСТЗ)
Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів (ППАТА)
Робочі процеси автомобілів і тракторів (РПАТ)
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів (САПР)
Теоретичні основи теплотехніки (ТОТ)
Технологія автомобіле- та тракторобудування (ТАТБ)
Тривимірні технології у конструюванні машин (ТТКМ)
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика

Спеціальність 274 - "Автомобільний транспорт" (магістр) освітньо-професійна програма "Автомобілі та автомобільне господарство"

Великовантажні автомобілі-самоскиди (ВВАС)
Виробничі системи на автотранспорті (ВСА)
Експлуатація і ремонт великовантажних автомобілів-самоскидів (ЕРВВАС)
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних (ЗМЕДОЕД)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)
Механіка руху автомобіля (МРА)
Прикладна теорія колісного керуючого модуля (ПТККМ)
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях (ПОТНД)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Практика за фахом
Магістерська робота

Спеціальність 133 - "Галузеве машинобудування" (магістр) освітньо-професійна програма "Колісні та гусеничні транспортні засоби"

Автоматичне регулювання (АР)
Великовантажні автомобілі-самоскиди (ВВАС)
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних (ЗМЕДОЕД)
Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)
Механіка руху автомобіля (МРА)
Основи експлуатації та ремонту автомобілів (ОЕРА)
Прикладна теорія колісного керуючого модуля (ПТККМ)
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях (ПОТНД)
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів (ПДРА)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Практика за фахом
Магістерська робота