Дисципліни кафедри

    Спеціальність 274 Автомобільний транспорт - бакалавр (АТ)
Автомобілі (АВТ)
Автомобільні двигуни (АД)
Виробничі системи на автотранспорті (ВСА)
Вступ до фаху (ВФ)
Експлуатаційні матеріали (ЕМ)
Електронне та електричне обладнання автомобілів (ЕЕОА)
Історія інженерної діяльності (ІІД)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Конструкція автотранспортних засобів (КАЗ)
Конструкція двигунів (КД)
Конструювання та розрахунки автомобілів (КРА)
Математичне моделювання на ЕОМ (ММЕОМ)
Методи випробувань та основи сертифікації (МВОС)
Надійність машин (НМ)
Організація робіт на СТО (ОРСТО)
Основи автоматизації машин (ОАМ)
Основи теплотехніки (ОТТ)
Основи технічної діагностики автомобіля (ОТДА)
Основи технології виробництва та ремонту автомобіля (ОТВРА)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Технічна експлуатація автомобілів (ТЕА)
Фірмове обслуговування транспортних засобів (ФОТЗ)

    Спеціальність 133 Галузеве машинобудування - бакалавр (ГМ)
Автомобілі і трактори - основи конструкції (АТОК)
Вступ до фаху (ВФ)
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів (ЕВАТ)
Експлуатаційні матеріали (ЕМ)
Електрообладнання автомобілів (ЕА)
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів (ІТПА)
Історія автомобілебудування (ІАБ)
Історія інженерної діяльності (ІІД)
Математичне моделювання на ЕОМ (ММЕОМ)
Методи випробувань та основи сертифікації (МВОС)
Основи теорії і динаміки енергетичних установок (ОТДЕУ)
Робочі процеси автомобілів і тракторів (РПАТ)
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів (САПР)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Теоретичні основи теплотехніки (ТОТ)
Технологія автомобіле- та тракторобудування (ТАТ)

    Спеціальність 274 Автомобільний транспорт - магістр (АТм)
    Спеціалізація Автомобілі та автомобільне господарство (АГ)

Великовантажні автомобілі-самоскиди (ВВАС)
Виробничі системи на автотранспорті (ВСА)
Експлуатація і ремонт великовантажних автомобілів-самоскидів (ЕРВВАС)
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних (ЗМЕДОЕД)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)
Механіка руху автомобіля (МРА)
Прикладна теорія колісного керуючого модуля (ПТККМ)
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях (ПОТНД)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)

    Спеціальність 133 Галузеве машинобудування - магістр (ГМм)
    Спеціалізація Колісні та гусеничні транспортні засоби (ТЗ)

Автоматичне регулювання (АР)
Великовантажні автомобілі-самоскиди (ВВАС)
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних (ЗМЕДОЕД)
Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)
Механіка руху автомобіля (МРА)
Основи експлуатації та ремонту автомобілів (ОЕРА)
Прикладна теорія колісного керуючого модуля (ПТККМ)
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях (ПОТНД)
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів (ПДРА)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)