Дисципліни кафедри

    Спеціальність 274 Автомобільний транспорт - бакалавр (АТ)
Автомобілі (АВТ)
Автомобільні двигуни (АД)
Автомобільні перевезення (АП)
Виробничі системи на транспорті (ВСТ)
Виробничо-технічна інфраструктура підприємств (ВТІП)
Вступ до фаху (ВФ)
Експертиза дорожньо-транспортних пригод (ЕДТП)
Експлуатаційні матеріали (ЕМ)
Електронне та електричне обладнання автомобілів (ЕЕОА)
Інформаційні технології на автомобільному транспорті (ІТАТ)
Історія інженерної діяльності (ІІД)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Конструкція автотранспортних засобів (КАЗ)
Конструкція двигунів (КД)
Конструкція і експлуатаційні властивості транспортно-технологічних машин (КЕВТТМ)
Конструкція і експлуатація сільськогосподарського технологічного обладнання (КЕСТО)
Конструювання та розрахунки автомобілів (КРА)
Методи випробувань та основи сертифікації (МВОС)
Моделювання конкурентноспроможності автотранспортного підприємства (МКАТП)
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту (МТППАТ)
Організація автосервісу (ОА)
Організація робіт на СТО (ОРСТО)
Основи автоматизації машин (ОАМ)
Основи теорії надійності (ОТН)
Основи технічної діагностики автомобілів (ОТДА)
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів (ОТВРА)
Основи управління якістю машин (ОУЯМ)
Прикладне програмування (ПП)
Рухомий склад автомобільного транспорту (РСАТ)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Теоретичні основи теплотехніки (ТОТ)
Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту (ТОАТ)
Технічна експлуатація автомобілів (ТЕА)
Технічне обслуговування і ремонт кузовів вантажних автомобілів (ТОРКВА)
Технології виробництва та ремонту автомобілів (ТВРА)
Типаж і експлуатація технологічного обладнання (ТЕТО)
Транспортна інфраструктура (ТІ)
Транспортне право (ТП)
Фірмове обслуговування транспортних засобів (ФОТЗ)
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика

    Спеціальність 133 Галузеве машинобудування - бакалавр (ГМ)
3-вимірні технології у конструюванні автомобіля (3ВТКА)
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів (ЕВАТ)
Електрообладнання автомобілів (ЕА)
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів (ІТПА)
Історія автомобілебудування (ІАБ)
Конструкція автотранспортних засобів (КАЗ)
Математичне моделювання на ЕОМ (ММЕОМ)
Методи випробувань і основи сертифікації (МВОС)
Надійність машин (НМ)
Основи ергономіки та дизайну автомобіля (ОЕДА)
Основи теорії та динаміки автомобільних двигунів (ОТДАД)
Паливно-мастильні матеріали (ПММ)
Проектування обладнання для спеціалізованих транспортних засобів (ПОСТЗ)
Проектування планетарних агрегатів трансмісій автомобілів (ППАТА)
Робочі процеси автомобілів і тракторів (РПАТ)
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів (САПР)
Теоретичні основи теплотехніки (ТОТ)
Технологія автомобіле- та тракторобудування (ТАТБ)
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика

    Спеціальність 274 Автомобільний транспорт - магістр (АТм)
    Спеціалізація Автомобілі та автомобільне господарство (АГ)

Великовантажні автомобілі-самоскиди (ВВАС)
Виробничі системи на автотранспорті (ВСА)
Експлуатація і ремонт великовантажних автомобілів-самоскидів (ЕРВВАС)
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних (ЗМЕДОЕД)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)
Механіка руху автомобіля (МРА)
Прикладна теорія колісного керуючого модуля (ПТККМ)
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях (ПОТНД)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Практика за фахом
Магістерська робота

    Спеціальність 133 Галузеве машинобудування - магістр (ГМм)
    Спеціалізація Колісні та гусеничні транспортні засоби (ТЗ)

Автоматичне регулювання (АР)
Великовантажні автомобілі-самоскиди (ВВАС)
Загальна методика експериментальних досліджень та обробка експериментальних даних (ЗМЕДОЕД)
Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)
Механіка руху автомобіля (МРА)
Основи експлуатації та ремонту автомобілів (ОЕРА)
Прикладна теорія колісного керуючого модуля (ПТККМ)
Програмування та обчислювальна техніка у наукових дослідженнях (ПОТНД)
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів (ПДРА)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Практика за фахом
Магістерська робота

    Архів дисциплін
Автоматичне регулювання (АР)
Автомобілі (АВТ)
Автомобілі та трактори – основи конструкції (АТОК)
Автомобільні двигуни (АД)
Виробничі системи на автотранспорті (ВСА)
Вступ до фаху (ВФ)
Експлуатаційні властивості автомобілів і тракторів (ЕВАТ)
Експлуатаційні матеріали (ЕМ)
Електронне та електричне обладнання автомобілів (ЕЕОА) / Електрообладнання автомобілів (ЕА)
Інформаційні технології у проектуванні автомобілів (ІТПА)
Історія автомобілебудування (ІАБ)
Історія інженерної діяльності (ІІД)
Комплексна механізація технологічних процесів (КМТП)
Конструкція автотранспортних засобів (КАЗ)
Конструкція двигунів (КД)
Конструювання та розрахунки автомобілів (КРА)
Математичне моделювання на ЕОМ (ММЕОМ)
Методи випробувань і основи сертифікації (МВОС)
Методи наукових досліджень та патентознавство (МНДП)
Механіка руху автомобіля (МРА)
Надійність автомобілів (НА) / Надійність машин (НМ)
Організація робіт на СТО (ОРСТО)
Основи автоматизації машин (ОАМ)
Основи експлуатації та ремонту автомобілів (ОЕРА)
Основи ергономіки та дизайну автомобіля (ОЕДА)
Основи теорії та динаміки енергетичних установок (ОТДЕУ)
Основи теплотехніки (ОТТ)
Основи технічної діагностики автомобілів (ОТДА)
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів (ОТВРА)
Паливно-мастильні матеріали (ПММ)
Проектування та динамічні розрахунки автомобілів (ПДРА)
Робочі процеси автомобілів і тракторів (РПАТ)
САПР вузлів та агрегатів автомобілів і тракторів (САПР)
Спеціалізований рухомий склад (СРС)
Технічна експлуатація автомобілів (ТЕА)
Технологія автомобіле- та тракторобудування (ТАТБ)
Фірмове обслуговування транспортних засобів (ФОТЗ)
Практики