Міжнародна діяльність

    Розвиток міжнародних зв'язків є одним із пріоритетів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. У рамках цього основними напрямами міжнародного співробітництва є:
    - забезпечення програм академічної мобільності науковців, представників професорсько-викладацького та студентського складу між ВНЗ-партнерами;
    - реалізація програм подвійних дипломів, що дозволяє іноземним та вітчизняним студентам поглибити міжкультурну комунікацію та збагатити свій досвід долученням до наукових шкіл різних країн;
    - залучення та прийом іноземних студентів;
    - збагачення навчального та наукового потенціалу шляхом обміну та використання світового досвіду, з метою підвищення професійної кваліфікації співробітників Університету для модернізації підготовки майбутніх фахівців;
    - налагодження міжнародного співробітництва з навчальними закладами іноземних країн;
    - активізація публікацій науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах (SCOPUS, Web of Science, тощо);
    - двостороннє та багатостороннє партнерство, участь в міжнародних програмах, які діють за підтримки міжнародних урядових та неурядових організацій;
    - участь в міжнародних проектах (проведення спільних науково-практичних конференцій, симпозіумів, «круглих столів», обмін науковою літературою, робота в міжнародних асоціаціях та об’єднаннях).