Навчальна робота кафедри

    Навчальний процес на кафедрі здійснюється згідно «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, а також у відповідності до Законів України  «Про освіту», «Про вищу освіту».

    Починаючи з 2004 року, на кафедрі започаткована система заходів з організації навчального процесу, спрямованого на досягнення мети, сформульованої у Болонській декларації. Першочерговими задачами у цьому напрямку є: впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, структуризація навчальних програм, розробка системи забезпечення якості підготовки фахівців.
    Координація діяльності з базовими кафедрами забезпечується через рецензування та узгодження робочих програм, що дає можливість суворо дотримуватись структурно-логічної схеми підготовки фахівців та поліпшити якість навчального процесу. Згідно з планом безперервної підготовки фахівців усіх рівнів проводиться систематична робота з комп'ютеризації спеціальних дисциплін, що викладаються кафедрою.

    Кафедра готує фахівців зі спеціальностей «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування» за денною, заочною (у т.ч. за скороченим терміном) формами навчання. Кафедра реалізує систему підготовки фахівців із вищою освітою за акредитованими освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр».

    Підготовка фахівців ведеться згідно з освітньо-професійними програмами та освітньо-кваліфікаційними характеристиками, які були розроблені кафедрою і погоджені з науково-методичною комісією Міністерства освіти і науки України.

    На кафедрі автомобілів і тракторів діє науково-методичний семінар, на якому вирішуються питання впровадження новітніх наукових та науково-педагогічних розробок з метою вдосконалення та підвищення ефективності навчального процесу, проведення лабораторних робіт, практичних занять, навчальної, виробничої, технологічної та переддипломної практик, курсового і дипломного проектування.

    Навчально-виховний процесс є одним із основних напрямків роботи кафедри. Метою проведення виховної роботи на кафедрі є формування в кожному студентові гармонійної особистості з чіткою громадською позицією, високими професійними та людськими якостями, спрямованої на постійне самовдосконалення.

    Важливу роль у підготовці фахівців відіграє проходження практик на підприємствах міста та області.

    Курсові та магістерські роботи на кафедрі виконуються за актуальною для міста й області тематиками. Під час формування тематики курсових проектів та робіт кафедра намагається врахувати проблемні питання, які мають виробничу спрямованість або носять характер науково-дослідних робіт, пов’язаних з навчальним процесом, а також з науковою тематикою, що затверджена на кафедрі.
    Публічний захист курсових проектів дає змогу студентам навчатись доповідати основні положення роботи, відповідати на запитання теоретичного, аналітичного та практичного характеру та готують фахівця з певним світоглядом зокрема в сфері автомобільного транспорту. 

    Захист магістерської роботи - завершальний етап навчального процесу.
    Магістерська робота майбутнього фахівця з автомобільного транспорту спрямована на розробку та вирішення питань у сфері експлуатації автомобільного транспорту, планування та організації роботи підприємства з метою підвищення ефективності його функціонування в ринкових умовах господарювання.
    Магістерські роботи виконуються згідно розробленого та затвердженого графіку, виконання якого систематично контролюється науковими керівниками та заслуховуються на кафедрі.
    Виконана магістерська робота, до подання її Державній екзаменаційній комісії проходять попередній захист і тільки після цього допускаються до захисту. Кращі магістерські проекти подаються кафедрою на Всеукраїнський конкурс дипломних робіт.

    Для перевірки знань студентів з професійної та практичної підготовки на кафедрі розроблені та затверджені пакети комплексних контрольних робіт з усіх дисциплін навчального плану. Викладацький колектив кафедри постійно працює над зростанням рівня забезпечення спеціальних дисциплін навчальними підручниками, посібниками та методичними вказівками.