Навчальна робота кафедри

    Навчальний процес на кафедрі здійснюється згідно «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України, а також відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».
    Починаючи з 2004 року, на кафедрі закладена система заходів з організації навчального процесу, спрямованого на досягнення мети, сформульованої в Болонській декларації. Першочерговими завданнями в цьому напрямку є: впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, структуризація навчальних програм, розробка системи забезпечення якості підготовки фахівців.
    Координація діяльності з базовими кафедрами забезпечується через рецензування та узгодження робочих програм, яке дає можливість строго дотримуватися структурно-логічної схеми підготовки фахівців і поліпшити якість навчального процесу. Згідно з планом безперервної підготовки фахівців усіх рівнів проводиться систематична робота з компю’терізаціі спеціальних дисциплін, що викладаються на кафедрі.
    Кафедра готує фахівців зі спеціальностей «Автомобільний транспорт», «Галузеве машинобудування» за денною, заочною (в т.ч. зі скороченим терміном) формами навчання за спеціалізаціями «Автомобілі та автомобільне господарство» і «Колісні та гусеничні транспортні засоби». Кафедра реалізує систему підготовки фахівців з вищою освітою за акредитованими освітніми ступенями «бакалавр» і «магістр», шляхом впровадження в навчальний процес затверджених освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів і магістрів.
На кафедрі автомобілів і тракторів діє науково-методичний семінар, на якому вирішуються питання впровадження новітніх наукових і науково-педагогічних розробок з метою вдосконалення та підвищення ефективності навчального процесу, проведення лабораторних робіт, практичних занять, навчальної, виробничої, технологічної та переддипломної практик, курсового та дипломного проектування. Активна участь студентів у науковій роботі та удосконаленні методичного забезпечення позитивно впливає на рівень підготовки фахівців.
    Навчально-виховний процес є одним з основних напрямків роботи кафедри. Метою проведення виховної роботи на кафедрі є формування в кожного студента гармонійної особистості з чіткою громадянською позицією, високими професійними та людськими якостями, спрямованої на постійне самовдосконалення.
    Важливу роль у підготовці фахівців відіграє проходження практик на підприємствах міста.
    Курсові та магістерські роботи на кафедрі виконуються з актуальних для міста та області тематиками. Під час формування тематики курсових проектів і робіт кафедра намагається врахувати проблемні питання, які мають виробничу спрямованість або носять характер науково-дослідних робіт, пов'язаних з навчальним процесом, а також з науковою тематикою, яка затверджена на кафедрі.
    Публічний захист курсових проектів дає можливість студентам навчатися доповідати основні положення роботи, відповідати на питання теоретичного, аналітичного та практичного характеру та готують фахівця з певним світоглядом в сфері автомобільного транспорту.
    Дипломне проектування та захист магістерської роботи - завершальний етап навчального процесу.
    Магістерська робота являє собою кваліфікаційну роботу, яка виконується студентом самостійно під керівництвом наукового керівника. Робота виконується на базі теоретичних знань і практичних навичок, отриманих студентом протягом усього терміну навчання та самостійної науково-дослідної роботи, пов'язаної з розробкою конкретних теоретичних і науково-виробничих завдань прикладного характеру.
    Магістерська робота майбутнього фахівця з автомобільного транспорту спрямована на розробку та вирішення питань в сфері експлуатації автомобільного транспорту, планування та організації роботи підприємства, з метою підвищення ефективності його функціонування в ринкових умовах господарювання.
    Магістерські роботи виконуються згідно розробленого та затвердженого графіка, виконання якого систематично контролюється науковими керівниками та обговорюються на кафедрі.
Виконана магістерська робота, до подання її Державній екзаменаційній комісії, проходить попередній захист на раді керівників і тільки після цього допускаються до захисту.
    Для перевірки знань студентів з професійної та практичної підготовки на кафедрі розроблені та затверджені пакети комплексних контрольних робіт з усіх дисциплін навчального плану. Викладацький колектив кафедри постійно працює над зростанням рівня забезпечення спеціальних дисциплін підручниками, навчальними посібниками та методичними вказівками.