Навчальні дисципліни

Дисципліна: кафедральна обов'зковакафедральна вибірковаіншої кафедри

Автомобілі
Автомобільні двигуни
Автомобільні перевезення
Безпека життєдіяльності, цивільний захист
Взаємозамінність, стандартизація та  технічні  вимірювання
Використання спеціалізованого і спеціального рухомого складу
Виробничі системи на транспорті
Виробничий менеджмент
Виробничо-технічна інфраструктура підприємств
Вища математика
Вступ до фаху
Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
Деталі машин
Економіка та організація підприємства
Експертиза дорожньо-транспортних пригод
Експлуатаційні матеріали
Експлуатація та обслуговування машин
Електронне та електричне обладнання автомобілів
Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
Іноземна мова
Інформатика
Інформаційні технології на автомобільному транспорті
Комп'ютерна техніка та програмування
Комплексна механізація технологічних процесів
Конструкція автотранспортних засобів
Конструкція двигунів
Конструкція і експлуатаційні властивості транспортно-технологічних машин
Конструкція і експлуатація сільськогосподарського технологічного обладнання
Конструювання та розрахунки автомобілів
Методи випробувань та основи сертифікації
Моделювання конкурентноспроможності автотранспортного підприємства
Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка
Опір матеріалів
Організація автосервісу
Організація робіт на СТО
Основи автоматизації машин
Основи теорії надійності
Основи технічної діагностики автомобілів
Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
Основи управління якістю машин
Правове регулювання суспільних відносин
Прикладне програмування
Рухомий склад автомобільного транспорту
Спеціалізований рухомий склад
Теоретична механіка
Теорія механізмів і машин
Теоретичні основи теплотехніки
Теплопостачання об’єктів автомобільного транспорту
Технічна експлуатація автомобілів
Технології виробництва та ремонту автомобілів
Технічне обслуговування і ремонт кузовів вантажних автомобілів
Технологія конструкційних матеріалів та основи машинобудування
Типаж і експлуатація технологічного обладнання
Транспортна інфраструктура
Транспортне право
Українознавство
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Фізика
Філософія
Фірмове обслуговування транспортних засобів
Хімія
Навчальна практика
Технологічна практика
Виробнича практика

Питання до державного іспиту за ККР
Питання до державного атестаційного іспиту