Практична підготовка кафедрою

    Кафедра автомобілів і тракторів забезпечує практичну підготовку здобувачів вищої освіти в Університеті згідно з Законом України «Про вищу освіту» та відповідно до Положення про проведення практики студентів  Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
    Практична підготовка здобувачів вищої освіти Університету є обов'язковою компонентою їх професійної підготовки, необхідною для здобуття ними відповідного освітнього ступеня, та має за мету набуття здобувачами вищої освіти професійних компетенцій.
    Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає неперервність і послідовність її проведення з метою практичного застосування здобутих під час навчання обсягу практичних знань та вмінь, загальних та професійних компетентностей.
    Здобувачі вищої освіти Університету усіх освітніх рівнів та спеціальностей забезпечені відповідними програмами практичної підготовки за усіма її видами.
    Ефективність практичної підготовки здобувачів вищої освіти забезпечується зв’язками між Університетом та підприємствами, організаціями, установами, сфера діяльності яких відповідає професійним і кваліфікаційним характеристикам освітньої програми спеціальності.
    Практична підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом проходження ними практик на підприємствах, в установах та організаціях згідно з укладеними Університетом договорами або у його структурних підрозділах, що забезпечують практичну підготовку.