Загальна інформація про кафедру

    Кафедра автомобілів і тракторів входить до складу Навчально-наукового інституту механіки і транспорту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського та є основним навчальним, науково-дослідним підрозділом університету з проведення навчально-виховної та науково-дослідної діяльності й підготовки фахівців у галузі механіки в частині, що охоплює конструювання колісних і гусеничних транспортних засобів та організацію їх експлуатації.

    Кафедра реалізує багаторівневу систему підготовки фахівців з вищою освітою й різними освітніми ступінями шляхом виконання розроблених освітньо-професійних програм підготовки:
    а) бакалаврів спеціальностей 133 – «Галузеве машинобудування» та 274- «Автомобільний транспорт». Термін навчання - 4 роки.
    б) спеціалістів зі спеціальностей 133 – «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 274 – «Автомобільний транспорт» спеціалізації «Автомобілі та автомобільне господарство». Термін навчання – 1 рік після отримання освітнього ступіня «Бакалавр».
   в) магістрів зі спеціальностей 133 – «Галузеве машинобудування» спеціалізації «Колісні та гусеничні транспортні засоби» та 274 – «Автомобільний транспорт» спеціалізації «Автомобілі та автомобільне господарство». Термін навчання – 1,5 роки після отримання освітнього ступіня «Бакалавр».

    Кафедра забезпечує виконання:
    - програми післядипломної освіти шляхом підготовки кандидатів технічних наук зі спеціальності «Автомобілі та трактори» через аспірантуру університету, а також за рахунок різних форм підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників;
    - програми формування професорсько-викладацького складу кафедри;
    - програми методичного, організаційно-наукового, інформаційного та матеріального забезпечення підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів;
    - науково-дослідних робіт у галузі автомобілебудування на засадах держбюджетного та госпдоговірного фінансування.

    Матеріально-технічна база кафедри нараховує дев'ять спеціалізованих лабораторій, два комп'ютерні класи, зал дипломного проектування, дві лекційні аудиторії на 60 посадкових місць кожна та аудиторію на 36 посадкових місць для проведення лекційних, практичних, лабораторних занять і дипломного проектування.

    Кафедра підтримує ділові зв’язки з вузами України, близького та далекого зарубіжжя з питань, пов’язаних із її навчальною та науковою діяльністю.